HEM

Vinguidens Integritetspolicy

Inledning och Personuppgiftsansvarig
Vinguiden värnar om din personliga integritet. Denna Integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter när du besöker vår hemsida (härefter benämnd ”Tjänsten”). Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan använda dessa.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen som anges i denna policy är Vinguiden Nordic AB, 556568-4759, Västra Järnvägsgatan 21, 111 64 Stockholm (”vi”).

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Ge dig tillgång till tjänsten

Ändamål Behandlingar som utförs Kategorier av personuppgifter
För att ge dig tillgång till Tjänsten. Behandla dina personuppgifter för att registrera, logga in dig i Tjänsten och erbjuda dig möjligheter att ändra dina inställningar.
Lagring av dina personuppgifter.
Skicka produktinformation om ditt köp via e-post samt lagring av denna information.
Namn
Födelsedatum
Telefonnummer
Användarnamn
E-postadress
Lösenord
Köphistorik
Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter? För detta ändamål behandlar vi bara uppgifter som du själv ger till oss.
Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter? För detta ändamål kan leverantörer av IT-system få tillgång till dina uppgifter
Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att uppfylla det avtal vi ingått när du godkänner våra villkor.
Din rätt att invända mot behandlingen: Du har rätt att invända mot dessa behandlingar men konsekvensen av det kan vara att vi inte kommer att kunna erbjuda dig Tjänsten.
Lagringsperiod: För detta ändamål behandlar vi dina personuppgifter i upp till 3 månader från att du har avslutat ditt konto.

Kundsupport

Ändamål Behandlingar som utförs Kategorier av personuppgifter
För att kunna ge dig kundsupport Besvara dina frågor via e-post. Namn
E-post
Information i frågor som du ställer till oss
Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter? För detta ändamål behandlar vi bara personuppgifter som du själva ger till oss.
Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter? För detta ändamål kan leverantörer av support-tjänster och e-postdistributörer få tillgång till dina uppgifter.
Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att erbjuda dig support i de fall du har frågor eller funderingar.
Din rätt att invända mot behandlingen: Du har rätt att invända mot dessa behandlingar men konsekvensen av detta är att vi inte kan besvara dina frågor eller funderingar
Lagringsperiod: För detta ändamål kommer vi att behandla dina uppgifter så länge som ärendet pågår.

Marknadsföring och utvärdering av marknadsföringskampanjer

Ändamål Behandlingar som utförs Kategorier av personuppgifter
För att kunna marknadsföra Tjänsten samt liknande produkter och tjänster. Utskick av marknadsföringsmaterial, t.ex. nyhetsbrev och tips, baserat på ditt beteende och din köphistorik via e-post och SMS till dig som gett dina uppgifter till oss.
Segmentering av kundgrupper baserat på geografisk plats, köphistorik för att rikta marknadsföring.
Ladda upp segment baserade på geografisk plats och köphistorik till leverantörer av segmenteringsverktyg, sociala medier-plattformar samt e-post- och SMS-distributörer.
Undersökning av hur du som mottagare av e-post interagerar med sådant utskick, t.ex. om du öppnar, slänger eller avprenumererar från utskicket.
Namn
E-postadress
Telefonnummer
Adress
Köphistorik
Produktpreferenser
Användarinställningar
Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter? För detta ändamål behandlar vi bara personuppgifter som du själv ger till oss.
Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?
För detta ändamål kan e-post- och SMS-distributörer, leverantörer av segmenteringstjänster och sociala medier-plattformar få tillgång till dina uppgifter.
Automatisk behandling, inklusive profilering: Denna behandling innebär att vi profilerar dig som användare av Tjänsten. Vi undersöker vilka produkter du har köpt och var du bor för att på så sätt erbjuda dig t.ex. samma produkt som någon med liknande köphistorik och adress har köpt.
Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att marknadsföra Tjänsten samt liknande produkter och tjänster till dig, t.ex. vilket vin som är populärt i ditt område just nu. För att minimera användningen av dina personuppgifter säkerställer vi att mottagarna av personuppgifter enbart får del av krypterad information som inte kan spåra dig personligen samt att mottagarna åtagit sig att direkt efter utförd behandling radera dina uppgifter.
Din rätt att invända mot behandlingen: Du kan närsomhelst invända mot dessa behandlingar och gör det enklast genom att kontakta oss via våra kontaktuppgifter som förekommer längre ner i policyn.
Lagringsperiod: För detta ändamål behandlar vi dina uppgifter i upp till 12 månader efter att du har avslutat ditt konto.

Bedrägeri och missbruk

Ändamål Behandlingar som utförs Kategorier av personuppgifter
För att motverka bedrägeri och missbruk av Tjänsten samt andra olagliga aktiviteter som kan förekomma Förhindrande och utredning av eventuella bedrägerier som förekommer på Tjänsten och i samband med köp. E-postadress
IP-nummer
Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter? Förutom de uppgifter vi får in genom din användning av Tjänsten kan vi få in uppgifter från behöriga myndigheter i samband med misstänkt aktivitet.
Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter? För detta ändamål kan behöriga myndigheter få tillgång till dina uppgifter i samband med misstänkt aktivitet.
Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att förhindra bedrägeri och missbruk av vår tjänst samt förhindra, förebygga och utreda eventuella brott mot oss.
Din rätt att invända mot behandlingen: Du har rätt att invända mot behandlingen. Observera att för detta ändamål kan vi visa upp berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter.
Lagringsperiod: För detta ändamål behandlar vi dina uppgifter i upp till 3 år.

Produktutveckling

Ändamål Behandlingar som utförs Kategorier av personuppgifter
För att utveckla Tjänsten utefter hur användarna faktiskt använder den, t.ex. göra vissa delar eller produkter mer framträdande och redigera layout. Föra statistik över hur användarna interagerar med Tjänsten, t.ex. hur många som har använt Tjänsten, hur många som gjort köp, vart användarna klickar, interagerar och bläddrar samt analys av hur kampanjer har fallit ut.
Analys av köp- och användarbeteende
Onlineidentifikatorer (såsom cookies, IP-nummer, enhetsdata och information om webbläsare)
Köp- och användarbeteende
Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter? För detta ändamål samlar vi in uppgifterna från analysverktyg som analyserar hur du interagerar med Tjänsten.
Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter? För detta ändamål kan leverantörer av analysverktyg få tillgång till dina uppgifter.
Automatisk behandling, inklusive profilering: Denna behandling innebär inte per definition att vi profilerar dig utan snarare att vi undersöker vilka produkter som användare främst köper, för att på så sätt anpassa Tjänsten så att populära produkter får en mer framträdande position.
Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att analysera hur användare av Tjänsten interagerar med Tjänsten för att på så sätt utveckla den, t.ex. göra vissa delar mer framträdande och redigera layout. För att minimera användningen av dina personuppgifter säkerställer vi att de mottagare att personuppgifter enbart får del av krypterad information som inte kan spåra dig personligen.
Din rätt att invända mot behandlingen: Du kan närsomhelst invända mot dessa behandlingar och gör det enklast genom att kontakta oss på våra kontaktuppgifter som förekommer längre ner i policyn.
Lagringsperiod: För detta ändamål kommer vi att behandla dina uppgifter i upp till 50 månader från insamlingen.

Optimering av service

Ändamål Behandlingar som utförs Kategorier av personuppgifter
För att optimera vår service och Tjänst. Undersöka hur snabbt Tjänsten laddas och hur ofta den besöks Information kopplad till din webbläsare
Landskod
Enhetsdata
Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter? För detta ändamål samlar vi in uppgifterna från analysverktyg som analyserar hur du interagerar med Tjänsten.
Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter? För detta ändamål kan leverantörer av analysverktyg få tillgång till dina uppgifter.
Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att analysera hur snabbt Tjänsten laddas och hur ofta den besöks. För att minimera användningen av dina personuppgifter säkerställer vi att mottagare av personuppgifter enbart får del av krypterad information som inte kan spåra dig personligen.
Din rätt att invända mot behandlingen: Du kan närsomhelst invända mot dessa behandlingar och gör det enklast genom att kontakta oss via våra kontaktuppgifter som förekommer längre ner i policyn.
Lagringsperiod: För detta ändamål kommer vi att behandla dina uppgifter i upp till 1 år från insamlingen.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler eller bindande företagsinterna regler.

Vilka rättigheter har du och hur utnyttjar du dessa?
Det är dina uppgifter och du har starka rättigheter; du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Du har också rätt att få rättelse eller radering av uppgifterna vi har om dig i enlighet med lagen. Du kan även begära att behandlingen begränsas om du till exempel anser att behandlingen är olaglig. Du har även rätt att erhålla vissa uppgifter i ett digitalt format eller få uppgifterna överförda till ett annat företag om du önskar det, så kallad rätt till dataportabilitet. Dessa rättigheter kommer att förklaras mer detaljerat nedan, och vi kommer även att beskriva hur du ska gå tillväga för att nyttja någon av dina rättigheter. Om du inte vet om vi behandlar dina personuppgifter kan du be om bekräftelse på detta genom att kontakta oss.

Nedan finner du information om hur du kan nyttja dina rättigheter.

Vi vill påminna dig om att det finns några undantag från de rättigheter vi har beskrivit här. Dessa undantag följer av lagstiftningen, och kan till exempel innebära att tillgång inte ges till vissa uppgifter på grund av hänsyn till andras rättigheter och friheter, eller att vissa personuppgifter inte kan raderas eftersom lagstiftning eller andra överväganden uppställer krav på lagringstid.

Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?
Datainspektionen (som föreslås byta namn till ”Integritetsskyddsmyndigheten”) är ansvarig för att övervaka tillämpningen av personuppgiftslagstiftningen. Om du som enskild anser att vi behandlar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Ändringar
Vi kan komma att göra ändringar i vår Integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information på Vår hemsida i god tid innan uppdateringarna börjar gälla.

Hur kontaktar du oss vid frågor om personuppgiftsskydd eller för att utöva dina rättigheter?
För att utöva dina rättigheter eller om du har frågor om vår personuppgiftsbehandling kan du alltid kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på info@vinguiden.com.